Betalingsvoorwaarde
Aangepast op 06-Dec-2011 om 18:25 uur

 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, leveringen en behandelingsovereenkomsten verricht door ieder persoon -natuurlijk of rechtspersoon- die werkzaam is in en/of voor Nandi. Aan de cliënt/klant is tijdens het eerste consult (intake) het bestaan van deze voorwaarden bekent gemaakt, Dit geschied door vermelding op het ‘informatieblad’ dat aan iedere cliënt/klant bij het eerste consult wordt uitgereikt.


2. De kosten van behandeling van, levering en/of dienst aan minderjarigen, die niet het oordeel des onderscheids hebben, worden in rekening gebracht aan de wettelijke vertegenwoordigers.

Bij minderjarigen, die de leeftijd van zestien jaren hebben bereikt, wordt geacht dit oordeel des onderscheids aanwezig te zijn en worden de kosten aan hen in rekening gebracht, tenzij de wettelijke vertegenwoordigers schriftelijk bevestigen dat zij de kosten voldoen.

3. Indienen verhinderd dient dit minimaal 48 uur voor aanvang van de afspraak c.q. behandeling geannuleerd te worden. Bij niet of niet tijdige annulering, d.w.z. binnen 48 uur voor de afspraak, wordt het recht voorbehouden de voor de cliënt/klant gereserveerde tijd bij de cliënt/klant in rekening te brengen.


Waarin de volgende stelregel gehanteerd zal worden:

Bij afzeggen binnen 48 - 24 uur voor de gemaakte afspraak wordt 50% in rekening gebracht.

Bij afzeggen binnen 24 uur voor de gemaakte afspraak wordt 100% in rekening gebracht.


Vragen en/of reclames over in rekening gebrachte kosten kunnen slechts in behandeling worden genomen, wanneer deze gemotiveerd schriftelijk tot uiterlijk 15 dagen na dagtekening van de declaratie worden ingediend. Vragen en/of reclames ten aanzien van declaraties welke zijn ingediend na de eerder genoemde termijn van 15 dagen worden niet meer in behandeling genomen. Alsdan worden de declaraties als tussen partijen juist en vaststaand aangemerkt. Vragen en/of reclames schorten de betalingsverplichtingen van de cliënt/klant niet op.

5. a. Normaliter worden consulten, (intake, behandelingen, sessies e.d.) contant betaald aan behandellende therapeut, diens assistent of een door hen aangewezen persoon.


b. Indien er niet contant voldaan is/wordt dienen alle betalingen door de cliënt/klant te geschieden binnen 15 dagen na dagtekening van de declaratie.


De betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudste openstaande schulden. Voor het verzenden van herinneringen en aanmaningen mag per keer een bedrag van maximaal € 12,50 in rekening gebracht worden.

6. Bij niet-betaling binnen 15 dagen na dagtekening van de declaratie door de cliënt/klant, is de cliënt/klant zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling in verzuim. De door cliënt/klant verschuldigde rente over de hoofdsom vanaf de datum van verzuim tot aan de dag der algehele voldoening bedraagt 1,5% per maand of een gedeelte daarvan.

7. Alle (buiten)gerechtelijke incassokosten welke gemaakt worden/zijn ter verkrijging van de voldoening van de declaratie(s), gelijk in welke vorm dan ook, komen voor rekening van cliënt/klant. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 35,00 alle bedragen zijn exclusief BTW.


Nandi heeft het recht deze Betalingsvoorwaarde ten alle tijden te wijzigen. Deze wijzigingen treden met betrekking tot nieuwe overeenkomsten direct in werking na publicatie op de site van Nandi www.nandi.nl of www.nandi.eu.


terug


toverstaf
U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website
verzenden aan webmaster@nandi.nl 
Copyright © 2001 Nandi Raad & Daad