Algemene Levering-, en Verkoopvoorwaarde
Aangepast op maandag 06 mei 2012 om 01:08

 

Artikel 1 - Algemeen

Onder koper wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan iedere persoon -natuurli jk of rechtspersoon die handelt met de intentie een dienst en/of product van Nandi te verkrijgen c.q. te verschaffen.

 

Artikel 2 - Toegankelijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Nandi als leverancier van goederen en diensten optreedt.

 

Artikel 3 - Levering

a.  Nandi houdt zich het rechtvoor om niet te leveren hiervoor is zij niet verplicht een reden op te geven.


b.  Indien een product niet voorradig is, zal zij de besteller/koper daarvan zo spoedig mogeli jk op de hoogte brengen.

     Ook zal zij daarin aangeven binnen welk termijn zij verwacht het geen te kunnen uitleveren en/of het product überhaupt nog te leven is.


c.  De kosten van het transport van de producten zijn voor rekening van de koper tenzij anders (schriftelijk)overeengekomen.


d.  Bestelling is na bevestiging door Nandi bindend. 

     Bestelling komt automatisch te vervallen indien de te verwachten lever termijn de 3 maanden overschrijd.


e.  Indien nakoming van een overeenkomst door Nandi, in alle redelijkhied en na haar eigen inschatting, onmogelijk is verplicht dit haar tot onmiddelijke teruggave aan de koper van het reeds betaalde.

 

Artikel 4 - Retouren

a.  Koper kan een via de website van Nandi tot stand gekomen overeenkomst gedurende 8 dagen na ontvangst van het artikel zonder opgaaf van redenen en betaling van een boete herroepen.


b.  Koper verplicht zich de kosten van het retourneerden van het bestelde artikel voor zijn/haar rekening te nemen.


c.  Nandi betaalt in beginsel binnen 30 dagen na ontvangst van de betaling het ontvangen bedrag voor het teruggezonden artikel aan de koper terug.

     Het artikel dient onbeschadigd en in originele verpakking aan Nandi teruggestuurd te worden. Indien een product dat teruggezonden is, naar het oordeel van Nandi schade opgelopen heeft door een handeling of nalatigheid van de koper of anderszins voor risico van de koper komt, stelt Nandi de koper hiervan in kennis.

     Voorts zal Nandi overgaan tot het terugbetaalde van het bedrag, van de waarde waarvoor het betreffende product aangekocht is, onder aftrek van het bedrag van de waardevermindering van het product als gevolg van de schade.


d.  Producten die speciaal tot stand zijn gebracht overeenkomstig de specifieke wensen van de koper

     en derhalve van persoonli jk e aard zijn, kunnen niet geretourneerd worden.

   

Artikel 5 - Schade

a.  Bij bestelling verplicht de koper zich, op voorhand, de verpakking van het product te controleren bij aflevering c.q. in ontvangstnamen ervan. Indien daaraan ongeregeldheden aan geconstateerd worden dient koper daar direct melding aan Nandi van te maken.

Indien naar alle redelijkheid verwacht kan worden dat het artikel ernstig beschadigd zal zijn, is koper verplicht de zending te weigeren en Nandi hiervan direct op de hoogte te stellen.


b.  Is een artikel bij ontvangst beschadigd dan dient de koper Nandi direct hiervan op de hoogte te stellen.

   

Artikel 6 - Garantie

a.  Nandi verstrekt gedurende de termijn dat de producerende fabrikant of de distribuerende leverancier van Nandi garantie verleent op het betreffende product garantie op de door haar geleverde product.

Zij zal hierin dezelfde voorwaarde t.a.v. de garantie m.b.t. het product en/of onderdelen daarvan hanteren als de fabrikant en/of leverancier.


b. Uitsluiting van garantie geld in alle gevallen artikelen c.q. producten onoordeelkundig gebruik

zijn en ten gevolgen daarvan gebreken en/of beschadigingen vertonen. Dit ter beoordeling van de fabrikant en/of leverancier.

 

Artikel 7 - Schadevergoeding

a.  Nandi kan slechts aansprakeli jk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden, die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.


b.  Omstandigheden die in ieder geval niet voor risico van Nandi komen zijn alle omstandigheden die buiten haar verantwoordeli jk heid en/of auspiciën vallen, alle gevallen waarin zijn geen enkele invloed heeft en/of in alle redeli jk heid bij machten is sturing aan te geven zoals o.a.: werkstaking, ziekte, transportproblemen, niet-nakoming van verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, natuur- en/of kernrampen, oorlog en/of oorlogsdreiging.

Nandi is tevens nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade, als bijvoorbeeld van bedrijfsstillegging, -vertraging, -stoornis of enige andere bedrijfsschade uit welken hoofde of van welke aard ook.

     Nandi is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak- en/of personenschade.

 

Artikel 8 - Betaling

a.  Betaling dient te geschieden contact


b.  Door overmaking op girorekeningnummer: 9646376 van de Postbank


c.  Remboursbetaling

In dat geval dient de betaling te geschieden bij in ontvangstnamen bij aflevering door derde c.q. transporteur.

Voor remboursbestellingen die aan de deur ten onrechte worden geweigerd en terug moeten naar ons bedrijf, brengen wij de volledige rembourskosten en administratiekosten van € 12,50  in rekening.

   

Artikel 9 - Privacy

a.  Nandi verwerkt de persoonsgegevens van de koper en neemt ze op in een of meer van haar bestanden.


b.  Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is het door Nandi kunnen nakomen van de overeenkomst tussen Nandi en de koper, alsmede het kunnen doen van aanbiedingen aan de koper.


c.  De persoonsgegevens van de koper die door Nandi verwerkt worden, zijn alle gegevens die de koper invult op het bestelformulier en/of op een andere verstrekt bij het sluiten van de koopovereenkomst.


d.  Indien de koper heeft aangegeven op de hoogte te willen blijven van alle aanbiedingen en overige activiteiten van Nandi verleent hij daarmee de uitdrukkelijke toestemming aan Nandi voor het doen van persoonlijk gerichte aanbiedingen aan de koper.


e.  Indien de koper geen prijs (meer) stelt op het door of namens Nandi doen van persoonli jk gerichte aanbiedingen of overige activiteiten, kan de koper dit schrifteli jk (per e-mail, fax of brief) laten weten. Nandi zet onmiddelli jk de verwerking van de persoonsgegevens van de koper stop en anonimiseert deze gegevens voor statistisch onderzoek door of ten behoeve van Nandi.

 

Artikel 10 - Klachten

 

a.  Alle klachten die de koper heeft met betrekking tot zijn bestelling, worden door de afdeling Klantenservice van Nandi serieus in behandeling genomen.


b.  Klachten kunnen, uitsluiten schriftelijk, worden ingediend.


c.  Klachten zullen over het algemeen binnen 1 (één) week in behandeling worden genomen en zomogeli jk worden afgehandeld.

 

Artikel 11 - Toepasseli jk recht; bevoegde rechter

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Nandi en de koper is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 12 - Overige bepalingen

Door het plaatsen van een order, op de website van Nandi op internet, telefonisch of door direct persoonli jk contact, aanvaardt de koper deze Algemene Levering-, en Verkoopvoorwaarden en aanvaardt deze voorts dat deze deel zullen uitmaken van de koopovereenkomst tussen de koper en Nandi.

 

Nandi heeft het recht deze Algemene Leveing-, en Verkoopvoorwaarden ten alle tijden te wijzigen. Deze wijzigingen treden met betrekking tot nieuwe overeenkomsten direct in werking na publicatie op de site van Nandi www.nandi.nl of www.nandi.eu.


terug


toverstaf
U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website
verzenden aan webmaster@nandi.nl 
Copyright © 2001 Nandi Raad & Daad