YogaDe term yoga komt binnen het Sanskriet

(oude taal van India te vergelijken met het Grieks en Latijn bij ons),

maar ook in de huidige talen van India veelvuldig voor.

Al in n van werelds oudste geschriften de "RigVeda"

komt de term yoga voor.


Yoga wordt over het algemeen gedefinieerd als

"verenigen ofwel nwording" met het Absolute ook wel aangeduid met "transcendente werkelijkheid".


Hiertoe wordt gebruik gemaakt van een oefensysteem in lichamelijke en geestelijke disciplines.
Wat is de essentie van yoga?


Vanuit de oudheid zijn er verschillende vormen en stromingen ontstaan in yoga disciplines.
Er zijn dus ook verschillende definities met betrekking tot het doel van yoga.

Het is niet eenvoudig de essentie van yoga in woorden te vatten gezien yoga zich richt op de essentie van het bestaan. Vanuit deze essentie komt alles voort zo ook het woord. Hierbij in achtnemend dat slechts de ervaring zelve de enige manier is om de essentie werkelijk te doorgronden, zal elk woord beperkt zijn.

Het woord yoga rechtstreeks vanuit het Sanskriet vertaalt betekend "juk" echter fundamenteel gezien betekent het "vereniging, verbinding". In dit opzicht kan men ook zeggen dat yoga een systeem is waarmee men zich ontdoet van het juk en zo zichzelf de vrijheid verschaft, op te gaan c.q. n te worden met het Al.
Vanuit de Christendom kennen we een overeenkomstige term in de vorm van "de mystieke vereniging".

Vanuit de Vedanta, dit is n van de belangrijkste filosofische stroming in India, wordt de term yoga meestal genterpreteerd als "nwording met het Absolute".
Ofwel het de eenwording van het levende (het waarnemende) zelf met het allerhoogste (universele) Zelf.

Ofschoon deze ondualistische interpretatie niet onjuist is, dekt deze niet alle (filosofie achter de verschillende) vormen van yoga.


Patanjali geeft in zijn Yoga-Sutra, de volgende definitie, yoga is "het stilleggen van de wervelingen van het denken". Als dit tot stand gebracht c.q. gekomen is "de ziener uitstraalt". Met "ziener" doelt hij op het "Purusha" (het transcendente Zelf van de mens), dat eeuwige toeft voorbij de zinnen en het denkvermogen.
Dit is het zuivere gewaar zijn "Cit".
Hiermee staat niet de "nwording" c.q. "vereniging" met het Absolute als uiteindelijk doel voor op maar schiften. Door laag voor laag te onderkennen wat niet van essentile aard is en daar van los te komen bereikt men, gaat men op in, is/wordt men "Purusha"
Purusha zoals Patanjali deze vertolkt, overeenkomstig de Sankhya filosofie, betekent dat ieder individueel schepsel en voorwerp zijn afzonderlijke, maar identieke Purusha heeft. Dit in tegen stelling tot "Atman" dat de intelligentie zelf is, het zuiver bewustzijn in alle schepselen.

Koning Bhoja, een klassieke commentator, definieerde Patanjali’s gebruik van het woord yoga als “een methode (poging) om het Atman (de Werkelijkheid) van het niet-Atman (Maya, het schijnbare) te scheiden.


Als Sathya Sai Baba het woord yoga gebruikt doelt Hij ermee op de vereniging van het Jivatma (de individuele ziel) met het Paramatma (de universele ziel ofwel God).


Echter deze verschillende filosofische (uitgangs) punten zijn niet van praktisch belang voor de spirituele aspirant. En hoewel er verschillende theorien zijn binnen de vele vormen van yoga komt het uiteindelijk in de praktijk op het zelfde neer. Bevrijding van de illusie en het opgaan in, en handelen vanuit c.q. in overeenstemming met, het absolute ofwel het goddelijke de manier om dit te realiseren is Yoga.


Verschillende vormen van yoga.
Voor we in gaan op de vele verschillende soorten van yoga is het van belang te weten dat al deze verschillende vormen dezelfde elementaire grondregels gemeen hebben. Deze regels zijn genaamd als Yma en Nyma.
Yma-regels zijn te interpreteren als een serie verboden ofwel gedragingen die absoluut uitgesloten dienen te zijn.
Dit zijn; geweld, hebzucht, stellen, oneerlijkheid en gebrek aan zelfbeheersing.
Nyma-regels zijn te interpreteren als een serie geboden ofwel gedragingen die absoluut noodzakelijk zijn.
Dit zijn; reinheid, zelfbeheersing, een simpele levenswijze, studie en overgave aan God.

Tot het moment waarop “Samdhi” bereikt wordt zijn deze gouden regels essentieel, daarna verliezen ze hun betekenis. Door de totale nwording zijn deze regels als vanzelfsprekend en een normaal natuurlijk handelen.
Het beoefenen van de Yma en Nyma discipline is het meest wezenlijke onderdeel van yoga en onontbeerlijk voor het afbreken c.q loslaten van het ‘ik’ bewustzijn.in uitvoering Hier wordt nog aan gewerkt.


Een aantal vormen van yoga zijn:


Bhaktiyoga


Dhyanayoga


Hathayoga


Jnanayoga


Karmayoga


Kriyayoga


Kundaliniyoga


Mantrayoga


Nadayoga


Rajayoga TantrayogaEr zijn nog vele andere vormen van yoga ook combinaties van de verschillende leren c.q. disciplines kunnen we tegenkomen.[In aanbouw]

De wereld wordt door haar eigen handen gekluisterd,

tenzij handelingen worden verricht

ter ere van God


terug


 

yogi
U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website
verzenden aan webmaster@nandi.nl 
Copyright © 2001 Nandi Raad & Daad